Śmierć - czy uwalnia od grzechu?

0

Nauka CK JW zakłada, że ludzie, którzy umarli i zmartwychwstaną sądzeni będą na podstawie uczynków, które popełnią w czasie panowania 1000-letniego Królestwa. Czy rzeczywiście tak będzie i jakie zmartwychwstanie nastąpi w trakcie panowania 1000-letniego Królestwa to już inna kwestia.

Teraz przeanalizujmy kilka wersetów  i zastanówmy się przede wszystkim nad tym czy śmierć danej osoby usuwa jej grzechy - jak twierdzi CK JW. Spróbuj przy tym nie opierać się sztywno na tym co już znasz, lecz spójrz na temat poprzez pryzmat słów biblijnych.

CK JW opiera swoją argumentację głównie  na wersetach:

(7): Bo kto umarł, został uwolniony od swego grzechu. [Przekład Nowego Świata, Rz 6]

(23): Albowiem zapłatą, którą płaci grzech, jest śmierć, lecz darem, który daje Bóg, jest życie wieczne przez Chrystusa Jezusa, naszego Pana. [Przekład Nowego Świata, Rz 6]

Aby jednak zrozumieć tę kwestię należy - jak zawsze - wejrzeć w kontekst danych myśli. Sprawa nie jest trudna do zrozumienia.
Zaczniemy od wersetu drugiego z wyżej wymienionych tj. Rz 6:23. Wspomina on jak wiecie, o tym, że ponieważ grzeszymy, to umieramy, stąd śmierć to zapłata za grzech. I to jest dość jasne. Adam i Ewa zgrzeszyli, a zapłatą za to była śmierć, którą my niejako też odziedziczyliśmy po nich.

Werset Rzym 6:7 wspomina natomiast, że "kto umarł został uwolniony od swego grzechu". I pozornie można by przyjąć, że jak umrzemy, to nasze grzechy zostały wymazane. Tak właśnie uważa CK JW. Czas jednak  rozważyć kontekst:

werset (2): Przenigdy! Skoro umarliśmy względem grzechu, to jakże mamy dalej w nim żyć? [Przekład Nowego Świata, Rz 6]

werset (4): Dlatego też zostaliśmy z nim pogrzebani przez nasz chrzest w jego śmierci, abyśmy jak Chrystus został wskrzeszony z martwych przez chwałę Ojca, tak i my podobnie chodzili w nowości życia. [Przekład Nowego Świata, Rz 6] 

werset: (7): Bo kto umarł, został uwolniony od swego grzechu. [Przekład Nowego Świata, Rz 6]

wersety: (8): Ponadto jeśli umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że będziemy też z nim żyli. (9): Gdyż wiemy, że Chrystus, dostąpiwszy wskrzeszenia z martwych, już więcej nie umiera: śmierć już więcej nad nim nie panuje; (10): bo śmiercią, którą umarł, umarł dla grzechu raz po wszystkie czasy, ale życiem, którym żyje, żyje dla Boga.(11): Podobnie też wy: uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, ale żyjących dla Boga przez Chrystusa Jezusa. [Przekład Nowego Świata, Rz 6] 

I w zasadzie tyle wystarczy, żeby pojąć o co dokładnie chodzi - ale przeczytaj kilkakrotnie cały 6 rozdział listu do Rzymian - z różnych przekładów biblijnych. Po tym rozważ niżej wymienione pytania.

Pytanie 1 -   czy Paweł kiedy wypowiadał ww. słowa żył jeszcze czy nie?
- Oczywiste jest, że żył. 

Idźmy dalej.
Werset 2 - przeczytaj proszę. 
Pytanie 2 - względem czego umarli Ci, którzy zostali uczniami Jezusa lub inaczej - odnieśli śmierć względem czego?
- Względem GRZECHU.

Teraz wersety 8-10.  
Pytanie 3 - z kim umarł Paweł i czy była to śmierć fizyczna?
- Umarł z Chrystusem, ale NIE była to śmierć fizyczna tylko jego śmierć symboliczna - umarł dla grzechu, żeby wykonywać wolę Boga. W rzeczywistości Paweł i jego słuchacze dalej żyli (przecież to Paweł wypowiada ww. słowa).

Werset 7 - przeczytaj. 
Pytanie 4: w związku z tym, o jakiej śmierci mówi Paweł w wersecie siódmym - śmierci fizycznej czy symbolicznej?
- Symbolicznej - mówi o śmierci względem grzechu - śmierci w Chrystusie. Poznając Chrystusa i będąc ochrzczeni zgodnie z Jego wytycznymi umieramy względem grzechu - oddajemy się na spełniane woli Bożej.

Pytanie 5: Czy zatem werset Rzym 6:7 mówi o tym, że śmierć fizyczna uwalnia od grzechu? 
- NIE.

Jeżeli nie byłeś w stanie zrozumieć kontekstu ponownie przeczytaj list do Rzymian rozdział 6 i rozważ ww. argumentacje.

Podsumowując:
Werset Rzym 6:7: Bo kto umarł, został uwolniony od swego grzechu. [Przekład Nowego Świata]


1. NIE mówi o tym, że w chwili śmierci fizycznej nasze grzechy zostają wymazane. Mówi on o śmierci symbolicznej względem grzechu. Kiedy oddajemy się na spełnianie woli Bożej - tak jak uczniowie Jezusa poprzez chrzest - umieramy dla grzechu w Chrystusie. Po tym  odnawiamy się na spełnianie woli Pana.

2. Śmierć - nie uwalnia od grzechów. Każdy odpowie za swoje czyny przez Bogiem - zmarli też.
Przykład:

Gdyby śmierć uwalniała od grzechów, to tacy zbrodniarze jak Hitler, Stalin i inni byliby wolni od odpowiedzialności za swe czyny, bo już nie żyją.  Każdy zbrodniarz mógłby wtedy np. popełnić samobójstwo (jak Hitler) i uwolnić się od odpowiedzialności przed Bogiem za swoje grzechy. Pomyśl, czy to byłoby sprawiedliwe?


Czy zatem człowiek, który zmartwychwstanie, sądzony będzie na podstawie grzechów, które popełni dopiero w przyszłości? Zastanów się nad tym. Jeżeli zrozumiałeś sens i kontekst natchnionej wypowiedzi Pawła to znasz już odpowiedź.

(11): Tak i wy uważajcie siebie za martwych dla grzechu, a żywych dla Boga w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Rz 6]

PS.
Śmierć "uwalnia" tylko w tym sensie że, ktoś, kto umarł nie może już więcej zgrzeszyć - bo jest martwy.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.