Inne (drugie) owce - kim są?

0

A mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Jana 10:16]

Mała trzódka i drugie owce - pojęcia dobrze znane JW.  W istocie występują one w Biblii. W jakim jednak znaczeniu? Czy rzeczywiście jest tak, jak mówi CK JW, że mała trzódka to 144 tys. osób namaszczonych Duchem, a pozostali to wielka rzesza? Sprawdźcie sami w oparciu o poniższe rozumowanie i sami dokładnie prześledźcie poszczególne wersety biblijne, które wyraźnie ukazują o kogo chodzi. Gorąco zachęcamy abyście przeczytali ten artykuł do końca.


Pan Jezus podczas swojej służby wyraźnie wskazał do kogo został posłany. Powiedział:

(24): Jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mt 15]

Taki sam nakaz, co do działalności ewangelizacyjnej, dał też swoim uczniom:

(5): Tych dwunastu posłał Jezus i nakazał im: Nie wchodźcie na drogę pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta Samarytan. (6): Idźcie raczej do owiec zaginionych z domu Izraela. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mt 10]

Podsumowując powyższe fragmenty można wyciągnąć następujący wniosek: jedną z grup owiec, o której wspominał Pan Jezus są "owce z domu Izraela" czyli rodowici Żydzi.

Z czasem jednak sytuacja miała się zmienić. Ograniczenie, aby głosić wyłącznie Żydom, stosowało się tylko do okresu przed zmartwychwstaniem Pana Jezusa. Ponadto Pan Jezus osobiście dał sygnał o zbliżającej się zmianie, kiedy to: uzdrowił sługę rzymskiego dowódcy wojskowego (Mt 8:5-13) oraz córkę kobiety z Kanaanu (Mt 15:22-28), doprowadził do nawrócenia kobiety przy studni Jakuba (J 4:6-26) i prorokował, że wielu przyjdzie ze wschodu i z zachodu, aby zasiąść wspólnie z Patriarchami (Mt 8:11).

Następną informację na ten temat znajdujemy w słowach Symeona, który zobaczywszy małego Jezusa wypowiedział się tak:

(28): Wtedy on, wziąwszy go na ręce, chwalił Boga i mówił: (29): Teraz pozwalasz odejść twemu słudze, Panie, w pokoju, według twego słowa; (30): Gdyż moje oczy ujrzały twoje zbawienie; (31): Które przygotowałeś wobec wszystkich ludzi; (32): Światłość na oświecenie pogan i chwałę twego ludu, Izraela. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Łk 2]

Werset ten wskazuje, że Pan Jezus miał przynieść zbawienie wszystkim ludziom: Żydom najpierw, ale również i poganom. Dobrze to ukazuje historia Ananiasza i Pawła:

(13): Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu, ile złego wyrządził ten człowiek twoim świętym w Jerozolimie. (14): Tutaj także ma władzę od najwyższych kapłanów uwięzić wszystkich, którzy wzywają twego imienia. (15): Lecz Pan powiedział do niego: Idź, bo on jest moim wybranym naczyniem, aby zanieść moje imię do pogan, królów i synów Izraela. (16): Ja bowiem pokażę mu, jak wiele musi wycierpieć dla mego imienia. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dz 9]

W powiązaniu z ww. zadaniem poganie otrzymywali Ducha Świętego,


(44): A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, Duch Święty zstąpił na wszystkich słuchających tej mowy. (45): I zdziwili się ci wierzący pochodzący z obrzezania, którzy przyszli z Piotrem, że dar Ducha Świętego został wylany także na pogan. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dz 10],


co zdecydowanie potwierdzało, że grupa ta cieszyła się uznaniem Bożym. A gdybyśmy przeanalizowali teraz Dzieje Apostolskie to wyraźnie ukażą nam się dwie grupy, którym miała być oznajmiana dobra nowina:

(45): Kiedy Żydzi zobaczyli tłumy, pełni zawiści sprzeciwiali się słowom Pawła, występując przeciwko nim i bluźniąc. (46): A Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: Wam najpierw miało być zwiastowane słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan. (47): Tak bowiem nakazał nam Pan: Ustanowiłem cię światłością dla pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi. (48): Kiedy poganie to usłyszeli, radowali się i wielbili słowo Pańskie, a uwierzyli wszyscy, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dz 13]


(26): Stamtąd popłynęli do Antiochii, gdzie przedtem zostali poruczeni łasce Boga do dzieła, które wykonali. (27): A gdy tam przyszli i zebrali kościół, opowiedzieli, co Bóg przez nich uczynił i jak otworzył poganom drzwi wiary. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dz 14](3): Wyprawieni przez kościół, szli przez Fenicję i Samarię, opowiadając o nawróceniu pogan, czym sprawili wielką radość wszystkim braciom. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dz 15]


Jakie to zatem grupy? To Żydzi oraz poganie. Apostoł Piotr podsumował to w ten sposób:

(7): A gdy był wielki spór o to, Piotr powstał i powiedział do nich: Mężowie bracia, wiecie, że Bóg już dawno wybrał mnie spośród was, aby z moich ust poganie usłyszeli słowa ewangelii i uwierzyli. (8): A Bóg, który zna serca, wydał im świadectwo, dając im Ducha Świętego, tak samo jak nam. (9): I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dz 15].

Czyli wcześniej różnica istniała - teraz już nie. Zarówno Żydzi jak i poganie stali się częścią ludu Bożego.

Po tym krótkim wprowadzeniu przeanalizujmy zatem werset kluczowy związany z tym tematem czyli Ewangelię Jana 10:16:

(16): A mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. Również te muszę przyprowadzić i będą słuchać mego głosu, i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Jana 10]

Zwrot - "również te muszę przyprowadzić" pobudza do zastanowienia - kogo Pan miał przyprowadzić? Wiemy już, że owce z domu Izraela czyli Żydzi mogli w pierwszej kolejności skorzystać ze sposobności przyprowadzenia do owczarni Pana i niektórzy z tego skorzystali. Później jednak Pan Jezus chce też przyprowadzić inne owce (drugie owce), po to aby była jedna owczarnia. Dwie grupy owiec miały tworzyć jedną owczarnię. W kolejnym rozdziale ewangelii Jana znajdujemy na ten temat interesujące proroctwo:

(51): A nie mówił tego sam od siebie, ale będąc tego roku najwyższym kapłanem, prorokował, że Jezus miał umrzeć za ten naród; (52): A nie tylko za ten naród, ale też po to, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Jana 11:51,52]

Jedna owczarnia to w istocie te same owce, między którymi NIE ma różnicy - prawda? Te inne owce w rzeczywistości pochodziły jednak "nie z tej owczarni". Zostały jednak oczyszczone i przyjęte do owczarni Pana. Okazały wiarę w Jezusa i drzwi do owczarni zostały dla nich otwarte.

A zatem powtórzmy: pierwsze owce to Żydzi, a inne (drugie) owce to poganie. I nie chodzi tu o żadną  teorię CK JW o 144 tys. osób namaszczonych Duchem oraz wielkiej rzeszy - po prostu chodzi o Żydów, a drugie owce to poganie czyli cała reszta.

Zachęcamy Was do samodzielnego sprawdzenia w Biblii czy tak się rzeczy mają. Prześledźcie dokładnie np. list do Rzymian, Galatów czy Efezjan, które też rzucają światło na tę sprawę.

PODSUMOWUJĄC:

Ciekawa wypowiedź, która łączy w całość powyższe rozważania zawarta jest w liście do Efezjan:

(11): Pamiętajcie, że urodziliście się jako poganie, nazywani przez Żydów nieobrzezanymi. A samych siebie nazywają oni obrzezanymi, bo zostali poddani czynności rytualnej, wykonanej na ciele. (12): Pamiętajcie, że niegdyś nie mieliście pojęcia o Mesjaszu, odgraniczeni od narodu izraelskiego, nie znaliście obietnic zawartych w Przymierzu, żyliście na świecie bez nadziei i bez Boga. (13): Tak więc wy, kiedyś obcy, staliście się teraz bliscy dzięki Chrystusowi Jezusowi, który przelał swoją krew za was. (14): On przyniósł nam pokój, pojednał pogan i Żydów. Swoją śmiercią zburzył rozdzielający ich mur nienawiści. (15): Zniósł zakazy starego Prawa, aby z pogan i Żydów stworzyć jeden naród i w ten sposób zaprowadzić pokój. (16): Jednych i drugich, jak jeden naród, pojednał z Bogiem; przez swoją śmierć na krzyżu uśmiercił nienawiść. (17): Przyszedł i ogłosił pokój między wami, tymi, którzy byli i tymi, którzy są. (18): Dzięki niemu jedni i drudzy mamy w duchu jedności dostęp do Ojca. (19): Tak więc nie jesteście już obcymi ani wygnańcami, lecz należycie do ludu Bożego i do Bożej rodziny. (20): Wy również jesteście cząstką gmachu, wznoszącego się na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. (21): Cały ten dom na nim się wspiera i rośnie jako świątynia, poświęcona Panu. (22): Wy także, wraz z innymi, jesteście częścią domu, w którym przebywa Bóg przez swego Ducha. [Przekład Współczesny NT, Ef 2:11-22]

Czy dostrzegacie związek między poniższymi fragmentami:

Ef 2:16a - "Jednych i drugich, jak jeden naród, pojednał z Bogiem" ---> "Będzie jedna owczarnia i jeden pasterz" (Jana 10:16b) ?

JAKIE TO MA ZNACZENIE DLA CIEBIE?

Założymy, że to co napisaliśmy wyżej jest prawdą (jesteśmy o tym przekonani), czyli, że nie ma dwóch klas chrześcijan. Pomyśl jakie niesie to za sobą konsekwencje.

Można powiedzieć, że cała budowla i teoria CK JW rozpada się jak domek z kart. Nie ma bowiem żadnej uprzywilejowanej grupy chrześcijan, każdy może stać się dzieckiem Bożym już teraz, do każdego Pan Jezus powiedział, aby spożywał jego ciało i pił jego krew, wszyscy chrześcijanie mają jedną nadzieję na przyszłość itd.

Dobrze przemyślcie powyższe wersety, bo tu chodzi o Waszą przyszłość.

0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.