Tysiącletnie Królestwo - czyli krótko o Obj 20:6.

0


Tysiącletnie Królestwo Jezusa Chrystusa. Nie ma Świadka Jehowy, który nie słyszałby o tej biblijnej zapowiedzi utworzenia tegoż Królestwa. CK JW ma swoją teorię w tej kwestii i w zasadzie nie trzeba szczegółowo przybliżać tematu z pozycji ich nauczania.


Faktem jest, że Królestwo zostanie ustanowione. To, że szatan zostanie w tym okresie uwięziony też jest faktem. To, że Pan Jezus będzie panował jako Król również jest prawdą. To, że będą tacy, którzy cieszyć się będą w tym Królestwie uprzywilejowaną pozycją, to również prawda.  I to, że będą tam żyć ludzie, którzy przeżyją tzw. wielki ucisk też jest faktem. No i oczywiście ostateczny atak szatana, to też biblijna prawda.

Jednak wiele elementów nauczania CK JW nie ma poparcia biblijnego - innymi słowy jest fałszywych. Dlaczego?

Oto nasza opinia w tej sprawie na podstawie Słowa Bożego. Ciebie szanowny czytelniku jak zawsze zachęcamy do samodzielnego zweryfikowania podanych tu informacji.

Kwestia pierwsza.

Pierwsza zasadnicza kwestia, to odpowiedź na pytanie, dlaczego w ogóle ustanowione zostanie 1000-letnie Królestwo? Odpowiedź jest krótka. Zostanie ustanowione po to, aby spełniły się zapowiedzi i obietnice, które Bóg złożył narodowi izraelskiemu. Proroctwa te się do końca nie wypełniły i właśnie 1000-letnie Królestwo to ich ostateczne spełnienie. Aby to zrozumieć trzeba pojąć i sprawdzić, czy naród Izraela został całkowicie odrzucony i zastąpiony innym, o czym tutaj? Otóż nie został odrzucony i dalej jest narodem wyjątkowym w oczach Boga, choć obecnie niewielu spełnia Jego wolę.

(4): Oto ja ustanawiam moje przymierze z tobą i będziesz ojcem wielu narodów. (5): Nie będziesz już się nazywał Abram, ale twoje imię będzie Abraham, bo ustanowiłem cię ojcem wielu narodów. (6): Uczynię cię niezmiernie płodnym i od ciebie wywiodę narody, i od ciebie będą pochodzić królowie. (7): I utwierdzę moje przymierze między mną a tobą oraz twoim potomstwem po tobie przez wszystkie pokolenia jako wieczne przymierze, abym był ci Bogiem i twemu potomstwu po tobie. (8): Dam tobie i twemu potomstwu po tobie ziemię, w której teraz przebywasz, całą ziemię Kanaan, jako własność na wieki, i będę ich Bogiem. (9): Potem Bóg powiedział Abrahamowi: Ty zaś zachowuj moje przymierze, ty i twoje potomstwo po tobie przez wszystkie pokolenia. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Rdz 17]
(37): Oto zgromadzę ich ze wszystkich ziem, do których ich wygnałem w swoim gniewie, w swoim oburzeniu i w wielkiej zapalczywości i przyprowadzę ich z powrotem na to miejsce, i sprawię, że będą mieszkać bezpiecznie. (38): I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem. (39): I dam im jedno serce i jedną drogę, aby bali się mnie przez wszystkie dni, dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. (40): I zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, lecz włożę w ich serca moją bojaźń, aby nie odstępowali ode mnie. (41): I będę się radował z nich, aby wyświadczyć im dobro, i osadzę ich z pewnością w tej ziemi z całego swego serca i całą swoją duszą. (42): Tak bowiem mówi PAN: Jak sprowadziłem na ten lud całe to nieszczęście, tak sprowadzę na niego całe dobro, które mu obiecałem. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Jr 32]

(1): Potem Pan rzekł do mnie: Idź, pokochaj jeszcze kobietę, która kocha innego i cudzołoży, tak jak Pan miłuje synów Izraela, chociaż oni zwracają się do innych bogów i lubią placki z rodzynkami. [Biblia Warszawska, Oz 3] 


Krótko naświetlając sprawę:

Żydzi, jak wspomina historia biblijna, otrzymali ziemię obiecaną, ale nie na stałe, czyli nie tak jak zapowiadało proroctwo Abrahama. I w zasadzie do tej pory to się NIE wypełniło. Nastąpi to w przyszłości, o czym wspomina na przykład  Jeremiasza 32:37-42 . Żydzi nie otrzymali na stałe ziemi ze względu na swoje winy, za swoje grzechy i brak wiary. Proroctwa jednak muszą się wypełnić i stanie się to w przyszłości.

(10): I wrócą odkupieni przez Pana, a pójdą na Syjon z radosnym śpiewem. Wieczna radość owionie ich głowę, dostąpią wesela i radości, a troska i wzdychanie znikną. [Biblia Warszawska, Iz 35]

Do pogan apostoł Paweł powiedział, że choć Żydzi to zatwardziały naród, to jednak Stwórca nie zmienił zdania, co do Izraelitów i działa ze względu na swoje przymierze z nimi. Co więcej, Bóg ma wzgląd na wszystkich Izraelitów ze względu na przymierze z Abrahamem.

(25): Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy - żebyście sami siebie nie uważali za mądrych - że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. (26): I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. (27): A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy. (28): Tak więc co do ewangelii są nieprzyjaciółmi ze względu na was, lecz co do wybrania są umiłowani ze względu na ojców. (29): Nieodwołalne są bowiem dary i powołanie Boże. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Rz 11] 

Kwestia druga.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że proroctwa z księgi Izajasza rozdziałów 11 czy 65 dotyczą właśnie narodu żydowskiego i wypełnią się w przyszłości w czasie Millenium. Przeczytaj dokładnie kontekst, a być może zauważysz, że mowa tam o panowaniu Jezusa nad narodem Izraela oraz poganami, którzy podporządkują się Panu i Jego wytycznym (Zach 14:17).

(1): I wyjdzie gałązka z pnia Jessego, a latorośl z jego korzenia wyrośnie. (2): I spocznie na nim Duch PANA, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni PANA. (3): I będzie czujny w bojaźni PANA, nie będzie sądził według tego, co oczy widzą, ani karał według tego, co uszy słyszą. (4): Ale w sprawiedliwości będzie sądził ubogich, a w prawości będzie rozstrzygał sprawy cichych na ziemi. Uderzy ziemię rózgą swoich ust, a tchnieniem swoich warg zabije niegodziwego. (5): Sprawiedliwość będzie pasem jego bioder, a prawda pasem jego lędźwi. (6): I wilk będzie przebywał z barankiem, a lampart będzie leżał przy koźlęciu; także cielę i młody lew, i tuczne bydło będą razem; a małe dziecko będzie je prowadziło. (7): Krowa i niedźwiedzica razem będą się pasły, ich młode będą leżały razem, a lew, jak wół, będzie jeść słomę. (8): Niemowlę będzie się bawić nad jamą żmii; a dziecko włoży swą rękę do nory jadowitego węża. (9): Nie będą wyrządzać krzywdy ani zabijać na całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie napełniona poznaniem PANA, tak jak wody okrywają morze. (10): W tym dniu korzeń Jessego będzie stać jako sztandar dla narodów. Poganie będą się do niego zwracać, a jego odpoczynek będzie cudowny. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Iz 11]

Nie będzie to raj na ziemi, gdzie ludzie nie będą umierać, ale wiele kwestii, które zapowiada proroctwo Izajasza będzie mieć miejsce i się wypełni.  Życie też będzie dłuższe niż obecnie, a sędzią i Królem będzie Pan Jezus. Tak - tu na ziemi zasiądzie On na tronie Izraela w świątyni w Jerozolimie, która obecnie nie istnieje, ale zostanie odbudowana. Pan będzie rządził "rózgą żelazną".

A więc obietnice zapowiadane w proroctwach nie tyczyły się stricte ziemi za czasów Jozuego. Należą one do przyszłości.

(8): Gdyby bowiem Jozue zapewnił im odpoczynek, Bóg nie mówiłby potem o innym dniu. (9): A tak zostaje jeszcze odpoczynek dla ludu Bożego. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Hbr 4]

Ciekawe jest też to, że w księdze Ezechiela 37:19-28 wspomniano właśnie o okresie, gdzie wypełni się ww. proroctwo Ezechiela, a królem nad Izraelem będzie Dawid (nie licząc Jezusa, Dawid będzie współkrólem). Ten sam Dawid, który obecnie nie żyje - starożytny król Izraela. Ukazuje to więc, że wspominane proroctwa wypełnią się już po pierwszym zmartwychwstaniu  i dotyczą przede wszystkim narodu żydowskiego, czyż nie? Dawid zaś będzie miał uprzywilejowaną pozycję. Przeczytaj i zastanów się nad tym.

(23): I już się nie skalają swoimi bałwanami i swoimi obrzydliwościami, i żadnymi swoimi występkami. Wybawię ich z wszystkich ich odstępstw, przez które zgrzeszyli, i oczyszczę ich; i będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem. (24): A sługa mój, Dawid, będzie ich królem; wszyscy oni będą mieć jednego pasterza; będą postępować według moich praw, będą przestrzegać moich przykazań i wykonywać je. [Biblia Warszawska, Ez 37]


Proroctwo z Izajasza 2:1-4 także dotyczy okresu 1000-letniego panowania.

(1): Słowo, które widział Izajasz, syn Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy. (2): Stanie się w dniach ostatecznych, że góra domu PANA będzie utwierdzona na szczycie gór i wywyższona ponad pagórki; i wszystkie narody popłyną do niej. (3): I pójdzie wiele ludów, i powie: Chodźcie, wstąpmy na górę PANA, do domu Boga Jakuba; on będzie nas uczył swoich dróg, a my będziemy kroczyli jego ścieżkami. Z Syjonu bowiem wyjdzie prawo, a słowo PANA z Jerozolimy. (4): On będzie sądził wśród narodów i karcił wielu ludzi. I przekują swe miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Naród przeciw narodowi nie podniesie już miecza i nie będą się już ćwiczyć do wojny. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Iz 2]

Wszystkie narody przybędą do świątyni - literalnej świątyni, a Jezus będzie "sądził wśród narodów". Będą składać ofiary i przestrzegać szabatu.

(6): A cudzoziemców, którzy przyłączyli się do PANA, aby mu służyć, miłować imię PANA i być jego sługami, wszystkich przestrzegających szabatu, by go nie bezcześcić, i trzymających się mojego przymierza; (7): Tych przyprowadzę na swoją świętą górę i rozraduję ich w swoim domu modlitwy. Ich całopalenia i ofiary będą przyjęte na moim ołtarzu, bo mój dom będzie nazywany domem modlitwy dla wszystkich narodów. (8): Tak mówi Pan BÓG, który gromadzi rozproszonych z Izraela: Jeszcze innych zgromadzę do niego i do jego zgromadzonych. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Iz 56]

Wtedy też spełni się to, co powiedziano w Mateusza 25:31-46:

(31): Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swojej chwale i wszyscy święci aniołowie z nim, wtedy zasiądzie na tronie swojej chwały. (32): I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, a on odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mt 25]

Będą to ludzie z narodów (poganie), którzy przeżyli wielki ucisk. To tych Jezus osądzi i oddzieli - jednych do życia w okresie Millenium, a innych na sąd.

Ludzie w tysiącletnim Królestwie nie będą żyć wiecznie na ziemi, będą umierać. Dopóki jednak będą przestrzegać nakazów Pana, to będą żyć w dostatku, jak pisał Izajasz. Aby dostąpić przywileju życia wiecznego (ale nie na Ziemi, którą znamy) będą musieli wejść w przymierze z Jezusem, uznać go za Zbawiciela i narodzić się na nowo - tak jak obecnie trzeba to zrobić.

Nie każdy jednak będzie chciał dostosować się do prawa i zasad Bożych. Dlatego Jezus będzie rządził "rózgą żelazną" - będzie karał tych, którzy nie będą chcieli dostosować się do Jego wytycznych. A więc nie wszyscy dobrowolnie poddadzą się rządom Jezusa pomimo, że szatan nie będzie działał. Będą tacy, którzy poddadzą się tylko dlatego, że będzie to wymagane aby żyć - z serca tego nie zrobią.

Ponadto ludzie, którzy obecnie umierają, a nie nawiązali więzi z Jezusem i nie narodzili się na nowo, nie zmartwychwstaną do życia w Tysiącletnim Królestwie. Jeżeli nie obejmie ich pierwsze zmartwychwstanie, to będą oczekiwać na drugie, które jest zmartwychwstaniem na sąd - jak wspominał Pan Jezus w Jana 5:28,29 - zobacz tu.

Podsumowanie.

Mamy świadomość, że dla JW brzmi to inaczej lub nawet dziwnie w porównaniu z nauczaniem CK JW. Tak jednak mówi Biblia i tak to postrzegamy. Sprawdź. Oczywiście nie musisz się z nami zgadzać - masz wolną wolę.

Ponadto, wszystko to, to tylko naświetlenie tematu. Ukazuje jednak, że CK JW błędnie interpretuje Słowo Boże uważając siebie za Izraela duchowego, za grono wsþółkrólów. Stosują teologię zastąpienia i wprowadzają swoich współwyznawców w błąd. Być może także Ciebie.

A zatem punktem wyjścia do zrozumienia proroctw okresu Millenium i wielu innych jest świadomość, że naród Izraela NIE został przez Boga odrzucony.

(11): Potem zobaczyłem niebo otwarte, a oto koń biały, a ten, który na nim siedział, nazywa się Wiernym i Prawdziwym i w sprawiedliwości sądzi i walczy. (12): Jego oczy były jak płomień ognia, a na jego głowie było wiele koron. I miał wypisane imię, którego nikt nie zna, tylko on sam. (13): Ubrany był w szatę zmoczoną we krwi, a jego imię brzmi: Słowo Boże. (14): A wojska w niebie podążały za nim na białych koniach, ubrane w bisior biały i czysty. (15): A z jego ust wychodził ostry miecz, aby nim pobił narody. On bowiem będzie rządził nimi laską żelazną i on wyciska w tłoczni wino zapalczywości i gniewu Boga Wszechmogącego. (16): A na szacie i na biodrze ma wypisane imię: Król królów i Pan panów. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ap 19]


0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.