To znaczy życie wieczne - czyli krótko o Jana 17:3

0


Kiedy zapytasz Świadka Jehowy, co trzeba robić, aby żyć wiecznie, to standardową odpowiedzią będzie werset z Jana 17:3. Tak - to kluczowy werset w nauczaniu CK JW, którym posługują się JW.
Ma on uzasadniać to, że do tego aby zostać uznanym za godnym życia wiecznego potrzebna jest wiedza o Bogu i Jezusie Chrystusie - jak mówią. Bez wiedzy o nich, bez poznania ich, nie masz szans na życie wieczne. Czy rzeczywiście tak należy to rozumieć?

(3): A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, J 17]
(3): A to jest życie wieczne: aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. [Biblia Tysiąclecia II, J 17]
(3): And eternal life is this: to know you, the one true God, and him whom you sent, Yeshua the Messiah. [The Complete Jewish Bible, J 17] 

Przyjrzyjmy się temu bliżej.

Greckie słowo użyte tutaj to - 'gi·noʹsko '. Podobny zwrot użyty został w Mateusza 7:22,23.

(22): Wielu powie mi tego dnia: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? (23): A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mt 7]

Pan Jezus uznał ww. osoby za nieprawe pomimo, iż pozornie czyniły to, co właściwe i dobre. A jednak ocenieni zostali negatywnie. Dlaczego? Czy po prostu nie wiedzieli nic o Jezusie, jaki on jest, jak postępuje i skąd pochodzi? Czy nie znali go w sensie poznania Go i zdobycia wiedzy o nim? Nie.
To wszystko wiedzieli, ale, co najistotniejsze, nie mieli z Nim żadnej osobistej więzi. Więzi tak intymnej jaką ma mąż i żona między sobą.

Właśnie w takim kontekście użyto w Jana 17:3 słowa - "poznali" - "grec: gino'sko". Nie chodzi o zdobywanie wiedzy o Jezusie i Jego Ojcu, ale o szczególnie bliskie relacje z nimi. Osobiste, bardzo intymne więzi.

Hebrajskie słowo oznaczające "poznanie" - da'at -

określa nie tylko proces ogarniania umysłem wydarzeń i cech świata, ale i najintymniejszych przedmiotów poznania (stąd jego użycie na określenie stosunku płciowego w takich wyrażeniach jak: "I poznał Adam Ewę, swą żonę"):KŻNT.

Zwrot 'poznał Adam swą żonę" jednoznacznie wyjaśnia, jak należy rozumieć słowa z ewangelii Jana 17:3. Zdecydowanie nie chodzi o czystą wiedzę, jak tłumaczą Świadkowie. Co więcej jeżeli od poznawania, w sensie wiedzy, zależałoby nasze zbawienie, to nie byłoby to zbawienie z "łaski", czyli nie byłoby to zbawienie w wyniku "niezasłużonej życzliwości Bożej". Gdyby chodziło o wiedzę, to na takie "życie wieczne" mógłbyś po prostu zapracować. Wystarczyłoby przyłożyć się do poznawania Biblii, czyż nie?

Dlatego też w stosunku do Izraela Stwórca wypowiedział słowa, które jednoznacznie określają, co oznacza "poznanie Pana" (Jer 31:33,34):

(33): Ale takie będzie przymierze, które zawrę z domem Izraela po tych dniach, mówi PAN: Włożę moje prawo w ich wnętrzu i wypisze je na ich sercach. I będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. (34): I nikt nie będzie już uczył swego bliźniego ani nikt swego brata, mówiąc: Poznaj PANA, bo wszyscy będą mnie znali, od najmniejszego aż do największego z nich, mówi PAN. Przebaczę bowiem ich nieprawość, a ich grzechów nigdy więcej nie wspomnę. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Jr 31]

Poznanie, czyli intymna więź z Bogiem, głęboko zakorzeniona w sercu, wewnątrz człowieka.

Podsumowanie.

A zatem CK JW błędnie naucza, iż należy zdobywać wiedzę (poznawać Biblię, jak tłumaczy przekład NŚ) aby mieć życie wieczne. Bo nie o wiedzę tu chodzi, zaś słowo "poznanie" ma o wiele głębsze znaczenie niż głosi literatura CK JW. I choć "najnowszy przekład" wspomina o słowie greckim 'gino'sko', to jednak wyjaśnienie jego znaczenia nie oddaje w pełni tego, co w istocie ono oznacza.

I choć nie ma nic złego w 'poznawaniu' Boga, to jednak "znać" Boga, to już znacznie coś więcej niż tylko wiedza o nim i studiowanie Biblii.

Jeżeli jesteś JW lub planujesz nim zostać, to jak zawsze zachęcamy Cię do sprawdzania wszystkiego, co naucza "Strażnica". Jak widzisz mnóstwo elementów jej układanki nie tworzy obrazu prawdy biblijnej, ale czysto ludzkiej filozofii.
0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.