Odziedziczą ziemię - czyli krótko o Mat 5:5.

0

Ciało kierownicze JW naucza, że istnieją dwie obietnice skierowane do dwóch grup ludzi. Jednak grupa ma nadzieję na życie wieczne w niebie, a druga grupa na życie wieczne na ziemi. Cytują przy tym kilka wersetów biblijnych na poparcie swojego stanowiska oraz stosują teologię zastąpienia, w myśl której Bóg odrzucił naród żydowski i zastąpił innym - Izraelem duchowym.

Na poparcie swoich tez dotyczących życia wiecznego na ziemi podają m.in werset z Mateusza 5:5, gdzie Pan Jezus powiedział:

(5): Błogosławieni cisi, ponieważ oni odziedziczą ziemię. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mt 5]


Czy rzeczywiście w wersecie tym i podobnych jest mowa o życiu wiecznym na ziemi? I do kogo skierowane zostały te słowa? Spróbuj samodzielnie to przeanalizować.

A oto nasze spostrzeżenia w tej sprawie.

Wyżej wspomniany werset z Mat 5:5 nawiązuje do Psalmu 37:11, gdzie powiedziano:

(11): Lecz pokorni [w znaczeniu cisi] odziedziczą ziemię i będą się rozkoszować obfitością pokoju. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ps 37]

W stosunku do tłumaczonego tu słowa 'ziemia' użyto hebrajskiego zwrotu 'erec', który oznacza 'kraj'. Podobnie zresztą jak w kilku innych miejscach tego Psalmu. Pojęcie 'kraj - erec' w czasach króla Dawida jednoznacznie odnosił się do Ziemi Izraela, a nie Ziemi jako globu. A więc w tym Psalmie znaczenie słów "odziedziczą ziemię" NIE odnosi się do odziedziczenia przez wiernych ludzi Ziemi, ale do odziedziczenia przez naród Żydowski, przez Izraelitów ziemi Izraela. Tę ziemię odziedziczą tylko wierni Bogu Żydzi, ci którzy uznają Jezusa za swego Zbawcę i będą tam mieszkać na wieki ( co z kolei nie oznacza, że po wieczne czasy). Słowa wypowiedziane przez Dawida odnoszą się zatem do narodu Izraela, a nie do ludzi jako ogółu.

Pan Jezus nawiązując w swej wypowiedzi do osób "cichych" czy też "pokornych" zwracał uwagę na naród żydowski i cytował Psalm 37:11. Samo słowo "dziedziczyć" w Starym Testamencie odnosi się do Bożego dziedzictwa narodu żydowskiego, które NIE obejmuje całego globu, całej Ziemi. Nowy Testament nie unieważnia tego dziedzictwa. Obietnica dana Izraelitom dalej jest aktualna - zobacz tutaj. Potwierdza to też m.in Psalm 105:7-11, gdzie zwrócono uwagę, iż:

(7): On jest PANEM, naszym Bogiem, jego sądy po całej ziemi. (8): Pamięta wiecznie o swoim przymierzu; o słowie, które nakazał po tysiąc pokoleń; (9): O przymierzu, które zawarł z Abrahamem, i o przysiędze złożonej Izaakowi. (10): Ustanowił je jako prawo dla Jakuba, dla Izraela jako wieczne przymierze; (11): Mówiąc: Tobie dam ziemię Kanaan jako dział waszego dziedzictwa; [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ps 105]

Zwroty:  "Pamięta wiecznie o swoim przymierzu", "(...)dla Izraela jako wieczne przymierze" wskazują na nieprzemijający charakter obietnicy danej Izraelitom. W Mat 5:5 chodzi więc o odziedziczenie kraju - ziemi Izraela.

Ponadto w Nowym Testamencie aż 18 razy zwrot 'ziemia' (grec. he ge) użyto w znaczeniu ziemi izraelskiej.  W Mateusza 2:20,21 w sposób jednoznaczny. Czterokrotnie to cytaty ze Starego Testamentu w: Mat 24:30, Obj 1:7, Ef 6:3 i wyżej wspomniany Mat 5:5. Kolejne pięć wersetów, choć nie są to bezpośrednie cytaty ze ST, to jednak opierają się na nim. Przykładowo ew. Łukasza 4:25, Hebr 11:9, Obj 20:9.

(25): Ale mówię wam zgodnie z prawdą, że wiele wdów było w Izraelu za dni Eliasza, gdy niebo było zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki głód panował na całej ziemi; [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Łk 4]

(9): Przez wiarę przebywał w ziemi obiecanej jak w obcej, mieszkając w namiotach z Izaakiem i Jakubem, współdziedzicami tej samej obietnicy. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Hbr 11]

(9): I wyszli na szerokość ziemi, otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Zstąpił jednak ogień od Boga z nieba i pochłonął ich. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ap 20]

W pozostałych przypadkach znaczenie wynika z kontekstu i widać, że chodzi o ziemię izraelską. Dla przykładu:

(34): Nie sądźcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mt 10]

(45): A od godziny szóstej aż do dziewiątej ciemność ogarnęła całą ziemię. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Mt 27]


Podsumowując:

Biorąc pod uwagę ww. argumenty należy jednoznacznie stwierdzić, że cytowane przez CK JW fragmenty biblijne jakoby na potwierdzenie, że wszyscy prawi odziedziczą Ziemię na wieczność, nie mają uzasadnienia biblijnego, a dotyczą ziemi Izraela i obietnic danych narodowi żydowskiemu. Wszystko to oczywiście ma też związek z wieloma innymi elementami biblijnymi.  Czy zatem Słowo Boże obiecuje życie wieczne na Ziemi?

Oczywiście zachodzi kolejne pytanie, co z okresem panowania tzw. "Tysiącletniego Królestwa" i proroctwami na przykład z księgi Izajasza rozdziału 65 i podobnymi? O tym być może w kolejnych częściach z serii.
0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.