Wielka rzesza - czyli krótko o Obj 7:9.

0

Wielka rzesza to według CK JW ci, którzy odziedziczą ziemię i będą na niej żyć wiecznie. Ocaleją z Armagedonu lub zmartwychwstaną aby korzystać z wiecznych błogosławieństw Bożych na ziemi i cieszyć się "rzeczywistym życiem, w którym ma mieszkać prawość".Wszystko ładnie opowiedziane, ile jednak z tego ma związek z rzeczywistością i z tym, co na ten temat mówi Biblia? Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym drogi Świadku i samodzielnie próbowałeś przeanalizować temat "wielkiej rzeszy"?

Oto nasze oparte na Słowie Bożym stanowisko w tej sprawie. Jak zawsze zwrócimy uwagę na kontekst.

Zwrot "wielka rzesza", na którą powołuje się CK JW w wielu przekładach biblijnych oddawane jest jako "wielki tłum".


(9): Potem ujrzałem: a oto wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków, stojący przed tronem i przed Barankiem. Odziani są w białe szaty, a w ręku ich palmy. [Biblia Tysiąclecia II, Ap 7]

(9): Potem zobaczyłem, a oto wielki tłum, którego nikt nie mógł policzyć, z każdego narodu, plemienia, ludu i języka, który stał przed tronem i przed Barankiem ubrani w białe szaty, a palmy w ich rękach. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ap 7] 

(9): Potem ujrzałem, a oto wielka rzesza, której żaden człowiek nie zdołał policzyć, ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków, stojąca przed tronem i przed Barankiem, ubrana w białe długie szaty; a w rękach ich gałęzie palmowe. [Przekład Nowego Świata, Ap 7] 

Ten wielki tłum stoi przed tronem i przed Barankiem oraz pochodzi " ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków".
Ciekawe, że bezpośrednio ze zwrotem "ze wszystkich narodów i plemion, i ludów, i języków" kojarzy się werset z Objawienia 5:9, gdzie powiedziano:

(9): I taką nową pieśń śpiewają: "Godzien jesteś wziąć księgę i jej pieczęcie otworzyć, bo zostałeś zabity i nabyłeś Bogu krwią twoją [ludzi] z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, [Biblia Tysiąclecia II, Ap 5]

(9): I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, [Biblia Warszawska, Ap 5]


Dodatkowo zwrot "ze wszystkich narodów, plemion(...)" przywodzi na pamięć kolejne wersety - tym razem z księgi Daniela 7:9-14, gdzie w wersecie 14 powiedziano:

(14): I dano mu władzę, cześć i królestwo, aby wszyscy ludzie, wszystkie narody i języki służyli mu. Jego władza jest władzą wieczną, która nie przeminie, a jego królestwo nie będzie zniszczone. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Dn 7]

Kontekst z Daniela i Objawienia wskazuje, że zwrot wyżej oddany dotyczy osób, które nie należą do narodu Żydowskiego, nie są Żydami. A zatem "wielki tłum" czy "wielka rzesza", to nie Żydzi.

Jednak nie na to chcemy zwrócić uwagę, ale raczej na to gdzie "wielka rzesza" czy "wielki tłum" przebywa: na ziemi, czy w niebie? Czy potrafisz wskazać w Biblii to, że jak twierdzi CK JW "wielka rzesza" przebywa na ziemi?

Zobaczmy, co na ten temat mówi Słowo Boże.

Obj 7:9 : wskazuje, że "wielki tłum" stoi przed tronem i Barankiem i jest odziany w białe szaty,

Obj 5:9: mówi, iż Baranek odkupił tych ludzi,

Obj 19:1: też wspomina o "wielkim tłumie" lub jak podaje przekład NŚ "ogromnej rzeszy" - czyli w zasadzie chodzi dokładnie o "wielką rzeszę", tą samą, co w Objawienia 7:9, z tym, że jest jeden istotny szczegół:

(1): Potem usłyszałem jakby donośny głos licznego tłumu w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc Bogu naszemu, [Biblia Warszawska, Ap 19]

(1): Potem usłyszałem jakby donośny głos ogromnej rzeszy w niebie. Powiedzieli: "Wysławiajcie Jah! Wybawienie i chwała, i moc należą do Boga naszego, [Przekład Nowego Świata, Ap 19] 


(1): Potem usłyszałem donośny głos wielkiego tłumu ludzi w niebie, który mówił: Alleluja! Zbawienie i chwała, i cześć, i moc Panu, naszemu Bogu. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ap 19]


(1): Potem usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie - mówiących: "Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc [należą do] Boga naszego, [Biblia Tysiąclecia II, Ap 19]

Czy odnalazłeś ten szczegół? Gdzie przebywa "wielka rzesza" - "wielki tłum", "ogromna rzesza"-"wielki tłum"?

Tak - dokładnie. Werset ten wyraźnie mówi o tym, że "wielka rzesza" przebywa w niebie! Sprawdź różne przekłady. Nawet przekład Nowego Świata oddaje ten werset w ten sam sposób, czyż nie? Skąd zatem twierdzenie CK JW, że "wielka rzesza" przebywa na ziemi?

To, że są w niebie świadczy już sam werset z Objawienia 7:9 i zwrot, że tłum "stał przed tronem i przed Barankiem". Jeżeli ktoś stoi przed kimś, to musi być w tym samym miejscu, prawda? Jeżeli stoisz przed dyrektorem, to nie jesteś w innym pomieszczeniu albo na zewnątrz, tylko obok niego, a więc w tym samym miejscu. To jest logiczne i pierwsze, co Ci przychodzi na myśl czytając te wersety, to właśnie taka interpretacja.

Oczywiście "zarażony" filozofią CK JW twierdzisz, że stoją na ziemi i Bóg spogląda na nich z niebios i w ten sposób "stoją przed tronem". Nie jest to jednak prawdą, co wyraźnie ukazuje Objawienie 19:1. A więc jeszcze raz:

(1): Potem usłyszałem jakby donośny głos ogromnej rzeszy w NIEBIE. Powiedzieli: "Wysławiajcie Jah! Wybawienie i chwała, i moc należą do Boga naszego, [Przekład Nowego Świata, Ap 19] 

Zachęcamy Cię do samodzielnego sprawdzenia tego, co tutaj omówiliśmy. Nie sugeruj się tym, co już wiesz na ten temat ze "Strażnicy", ale postaraj się sam wysunąć wnioski i dokładnie je przemyśleć.

Jest jeszcze wiele innych ciekawych szczegółów z księgi Objawienia, na które być może uda nam się kiedyś zwrócić uwagę. Jedna z nich zawarta jest w nw. wersetach. Przemyśl je sam, porównaj przekłady.


(9): I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, (10): i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi. [Biblia Warszawska, Ap 5]

(13): I odezwał się jeden ze starców, i rzekł do mnie: Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? (14): I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. A on rzekł do mnie: To są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje, i wybielili je we krwi Baranka. (15): Dlatego są przed tronem Bożym i służą mu we dnie i w nocy w świątyni jego, a Ten, który siedzi na tronie, osłoni ich obecnością swoją. (16): Nie będą już łaknąć ani pragnąć, i nie padnie na nich słońce ani żaden upał, (17): ponieważ Baranek, który jest pośród tronu, będzie ich pasł i prowadził do źródeł żywych wód; i otrze Bóg wszelką łzę z ich oczu. [Biblia Warszawska, Ap 7]

PS.:

Analizując poszczególne myśli pomocny może okazać się również materiał:
http://www.bezreligii.pl/2018/09/izrael-odrzucony.html
0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.