Izrael odrzucony?

0

'Naród izraelski, to naród, który został przez Boga odrzucony gdyż nie przyjęli Mesjasza'.
Nie raz słyszeliśmy taką opinię jako JW. Zresztą jest to powszechna opinia nie tylko wśród JW, ale również wielu innych organizacji. Czy tak jest rzeczywiście? Co na to Słowo Boże? Spróbujemy krótko naświetlić sprawę i zwrócić uwagę na elementy, które spowodowały, że spojrzeliśmy na nią inaczej. Oczywiście zachęcamy Cię do sprawdzenia i zastanowienia się nad przedstawianą tutaj argumentacją. Jak zawsze nie musisz podzielać naszego stanowiska.


Skupimy się głównie na  rozdziałach 9-11 listu do Rzymian z naciskiem na rozdział 11. Postaramy się podkreślić i uwypuklić główne myśli, które być może pobudzą Cię do głębszej analizy tematu.

Tło historyczne listu do Rzymian ukazuje dlaczego w ogóle zaistniała potrzeba poruszenia przez apostoła Pawła wielu  kwestii.

Otóż - krótko mówiąc - cesarz Klaudiusz około roku 50 n.e wydał dekret na mocy którego Żydzi oraz chrześcijanie pochodzenia żydowskiego mają opuścić Rzym. Tak też się stało. Banicja nie trwała jednak długo gdyż niedługo po śmierci Klaudiusza (54 r. n.e.)  te dwie grupy powróciły do stolicy.

Już wcześniej zwolennikami Pana Jezusa byli też "ludzie z narodów" czyli tzw. poganie. Oni to pozostali w Rzymie w czasie, kiedy Żydzi jako ogół musieli go opuścić.

Chrześcijanie wywodzący się z pogan banicję żydowską przyjęli za swego rodzaju znak, że Bóg opuścił naród żydowski, że zostali odtrąceni przez Niego.  Po powrocie "poganie" i chrześcijanie żydowscy zamiast ze sobą współpracować tworząc jedną grupę chrześcijan, nie tolerowali się wzajemnie. Pojawiały się konflikty. Chrześcijanie pochodzenia pogańskiego wynosili się nad chrześcijan żydowskich, nie rozumieli ich zwyczajów, świąt i obrządków. Lekceważyli ich tradycje i dodatkowo przekonani byli, że naród żydowski został przez Boga odrzucony.
Z drugiej strony Żydzi uważali, że są nadal narodem wybranym i że należą im się szczególne względy. Uważali też, że 'poganie' powinni uczestniczyć w zwyczajach żydowskich.

Relacje między tymi dwoma grupami były złe. Paweł zatem w swoim liście próbuje skorygować ich myślenie i pojednać te dwie grupy chrześcijan.

Czy zatem naród żydowski nadal jest narodem wybranym? Apostoł Paweł w swym natchnionym  przez Boga liście przybliża tę kwestię i wyraźnie wskazuje jak jest naprawdę.

Rozważając to pytanie warto zastanowić się z jakiego narodu wywodził się sam Pan Jezus? Z jakiego narodu pochodziła rodzina Jezusa i apostołowie? Komu w pierwszej kolejności miała być głoszona dobra nowina? Oczywiście - Żydom. Te proste pytania uwypuklają, że spośród narodu żydowskiego byli ci, którzy przyjęli Chrystusa, jak i ci, którzy go nie przyjęli. Podobnie wśród pogan.
Te dwie grupy miały jednak stanowić jedność pod warunkiem, że 'przyodzieją się w Chrystusa'.

(26): Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. (27): Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. (28): Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. (29): A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą - dziedzicami. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ga 3]

Druga kwestia, to komu Bóg złożył obietnice co do potomstwa i przyszłych błogosławieństw? Abrahamowi i jego potomstwu, a przecież Izraelici to potomkowie Abrahama.

Po trzecie - jak brzmiała jedna z obietnic Boga?

(27): Izajasz zaś tak mówi o Izraelu: Gdyby naród izraelski był nawet tak liczny, jak piasek nadmorski, to jednak ocaleje tylko resztka. [Przekład Współczesny NT, Rz 9]

Obiecał, że bez względu na działania narodu żydowskiego ostatek zawsze ocaleje. Gdyby tak się nie stało, to jak uwypukla Paweł spotkał by ich los Sodomy i Gomory:

(29): Ale Izajasz zapowiedział także: Gdyby Pan Zastępów nie zostawił nam garstki potomstwa, spotkałby nas los Sodomy i zagłada Gomory. [Przekład Współczesny NT, Rz 9]

Paweł podsumowuje jednak te dwie grupy (pogan i Żydów), że jedni uzyskali sprawiedliwość przez wiarę, a ci drudzy (Żydzi) nie doszli do sprawiedliwości, bo próbowali ją otrzymać poprzez przestrzeganie Prawa, "na drodze uczynków".

(30): Co z tego wynika? To mianowicie, że poganie, którzy nie dążyli do Bożej sprawiedliwości, uzyskali tę sprawiedliwość przez wiarę. (31): Izrael natomiast dążył do sprawiedliwości Bożej przestrzegając Prawa, ale do tej sprawiedliwości nie doszedł. (32): Dlaczego? Dlatego, że nie dążył do niej na drodze wiary, lecz raczej na drodze uczynków, toteż potknęli się o kamień obrazy, (33): jak mówi Pismo: Oto kładę na Syjonie kamień obrazy i głaz upadku. Kto jednak uwierzy w niego, nie dozna hańby. [Przekład Współczesny NT, Rz 9]

Nie oznacza to jednak, że zostali przez Boga odrzuceni, co wyraźnie uwypukla 11 rozdział listu do Rzymian.


(1): Pytam więc, czy Bóg odtrącił swój lud? Na pewno nie! Ja sam jestem Izraelitą z rodu Abrahama, plemienia Beniamina. (2a): Bóg nie odtrącił swojego ludu, który już przedtem sobie upatrzył(...) [Przekład Współczesny NT, Rz 11]

Obietnica, co do pozostawienia ostatka narodu żydowskiego spełniała się w przeszłości za czasów proroków i spełniła się w czasach Jezusa. Przykład proroka Eliasza, na którego powołał się Paweł wyraźnie to uwypukla:

(2): Bóg nie odtrącił swojego ludu, który już przedtem sobie upatrzył. Czy nie pamiętacie, co mówi Pismo w historii o Eliaszu? Jak się skarżył przed Bogiem na Izrael? (3): Panie, twoich proroków pomordowali, zburzyli twoje ołtarze, zostałem sam i nawet na moje życie czyhają. (4): I co mu Bóg odpowiedział? Zachowałem dla siebie siedem tysięcy mężczyzn, którzy nie padali na kolana przed Baalem. [Przekład Współczesny NT, Rz 11]

Czy naród żydowski jednak na to zasłużył, zapracował poprzez dobre uczynki? Nie. Była to niezasłużona życzliwość Boga, Jego łaska.

(5): Także w obecnym czasie została resztka tych, których Bóg wybrał z łaski. (6): A jeśli z łaski, to nie na podstawie uczynków, bo wtedy łaska przestałaby być łaską. [Przekład Współczesny NT, Rz 11]

Z tej łaski skorzystali jednak tylko ci, którzy okazali skruchę i uwierzyli w Pana Jezusa. To był ich wybór jako ludzi wolnych, ale to na podstawie łaski zostali przez Boga usprawiedliwieni. Pozostali - inni Żydzi jako jednostki - odrzucili Mesjasza. Oczywiście podobnego wyboru dokonali poganie.

(7): Co z tego wynika? Lud izraelski nie osiągnął tego, do czego dążył, ale wybrani osiągnęli, inni zaś stali się niewrażliwi. (8): Jak świadczy Pismo: Bóg dał im serca nieczułe, oczy, które nie widzą i uszy, które nie słyszą i tak jest do dnia dzisiejszego. (9): A Dawid mówi: Gdy zasiądą do stołu biesiadnego wpadną w sidła zasadzki; hańba im! I słuszna zapłata. (10): Niech ciemność zaćmi ich oczy tak, aby nie widzieli, a kark im zegnij na zawsze. [Przekład Współczesny NT, Rz 11]

NIE oznaczało to jednak, że ich działania (Żydów) i upadek oznaczały całkowitą klęskę. Umożliwiło to raczej poganom dostęp do Boga poprzez Jezusa Chrystusa. Poganie NIE zastąpili jednak narodu żydowskiego, lecz "uzupełnili braki". Naród żydowski nadal jest narodem wybranym, zaś chrześcijanie pochodzenia pogańskiego zostali "wszczepieni w drzewo oliwne jako dzikie gałęzie".

(13): Zwracam się teraz do wierzących, którzy pochodzą z pogan. Jako apostoł narodów mam zaszczyt pełnić służbę wśród was. (14): Może w ten sposób wzbudzę zazdrość wśród swoich rodaków, by przynajmniej niektórych z nich doprowadzić do zbawienia. (15): Jeżeli bowiem ich odrzucenie posłużyło światu do pojednania, to ich ponowne przyjęcie będzie jak powrót ze śmierci do życia. (16): Jeśli zaczyn jest święty, to i całe ciasto na chleb jest święte. Jeżeli korzenie są święte, to i gałęzie. [Przekład Współczesny NT, Rz 11]

Apostoł Paweł podkreśla też, że poganie nie powinni wynosić się nad naturalne gałęzie (Żydów), ponieważ w istocie na to nie zasłużyli, lecz była i jest to niezasłużona Boża życzliwość.

(22): Patrz, jak dobrotliwy i surowy zarazem jest Bóg; surowy dla tych. co upadli, a dobrotliwy dla ciebie, o ile nie pogardzisz tą jego dobrocią, bo inaczej i ty możesz być odcięty. (23): Ale i tamci, jeżeli nie będą trwać w niewierze, zostaną na nowo wszczepieni, bo Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. (24): Bo jeśli ty, zrośnięty w sposób naturalny z drzewem dzikiej oliwki, zostałeś od niej odcięty i wbrew prawom natury wszczepiony w drzewo szlachetnej oliwki, o wiele pewniej zostaną na nowo wszczepieni w to szlachetne drzewo ci, którzy w sposób naturalny z niego wyrośli. (25): Chcę, bracia, abyście nie przeceniając siebie poznali tę tajemnicę: część Izraela będzie trwać w uporze, póki poganie w pełni nie przyjdą do Boga. [Przekład Współczesny NT, Rz 11]

Bóg zdecydował, że podobnie jak poganie dostąpili łaski, tak i naród żydowski takiej dostępuje.

(28): W świetle Ewangelii Izraelici są nieprzyjaciółmi Boga dla waszego dobra, lecz na podstawie wyboru dokonanego przez Boga są ze względu na praojców jego przyjaciółmi. (29): Bóg nie odbiera bowiem swoich łaskawych darów i nie odwraca się od tych, których powołał. (30): Wy, jako poganie, byliście w przeszłości nieposłuszni Bogu, lecz teraz, gdy Żydzi okazali nieposłuszeństwo, dostąpiliście zmiłowania. (31): Podobnie oni dostąpią zmiłowania choć okazali teraz nieposłuszeństwo, gdy nad wami Bóg się zmiłował. [Przekład Współczesny NT, Rz 11]

W ten sposób jako lud Boży w Chrystusie będą stanowić jedność.

(32): Bóg uwikłał wszystkich w nieposłuszeństwo, aby wszystkim okazać zmiłowanie. [Przekład Współczesny NT, Rz 11] 

Podsumowując: 

Naród żydowski NIE został przez Boga odrzucony i nadal jest narodem wybranym. W przeszłości też wyraźnie wskazywały na to proroctwa biblijne.


(37): Tak mówi Pan: Jak nie mogą być zmierzone niebiosa w górze i zbadane fundamenty ziemi w dole, tak i Ja nie odrzucę całego potomstwa Izraela mimo wszystko, co uczynili - mówi Pan. [Biblia Warszawska, Jr 31]

(25): Tak mówi Pan: Jak pewne jest, że ode mnie pochodzi przymierze z dniem i nocą i że Ja ustanowiłem prawa niebios i ziemi, (26): tak pewne jest, że nie odrzucę potomstwa Jakuba i Dawida, mojego sługi, i będę spośród jego potomstwa wybierał władców nad potomkami Abrahama, Izaaka i Jakuba. Albowiem odmienię ich los i ulituję się nad nimi. [Biblia Warszawska, Jr 33]

(6): Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. (7): Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. (8): Lecz w miłości swej ku wam i dlatego że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego. [Biblia Warszawska, Pwt 7]


Bóg zawsze dotrzymuje obietnic i w tym wypadku je dotrzymał . Odrzucił tylko tych, tylko te jednostki, które NIE okazały wiary w Jezusa Chrystusa. Każdy zaś Żyd w dalszym ciągu dopóki żyje może okazać skruchę i wiarę w Jezusa i skorzystać w pełni z przyszłych błogosławieństw. Tak było w przeszłości i tak jest obecnie. Podobnie jeśli chodzi o pogan. Każdy może zostać wszczepiony do drzewa oliwnego i skorzystać z niezasłużonej życzliwości Pana. Naród wybrany jest jednak tylko jeden i jest nim naród Izraela.


Jakie to ma znaczenie dla Ciebie?

Możesz skorzystać z przyszłych błogosławieństw i łaski Bożej pod warunkiem, że okażesz wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie powinieneś też wynosić się ponad tych, których wybrał sam Bóg. Izrael jest narodem wybranym. Każdy jednak może należeć do ludu Bożego i wtedy zarówno chrześcijanie pochodzenia żydowskiego, jak i chrześcijanie, którzy pochodzą z pogan będą stanowić jedność (w zasadzie już stanowią). Każdy ma swój przydział, a mądrość nakazuje uszanować wolę Boga.


11): Dlatego pamiętajcie, że wy, niegdyś poganie w ciele, zwani nieobrzezaniem przez tych, których zwano obrzezaniem dokonanym ręką na ciele; (12): Byliście w tamtym czasie bez Chrystusa, obcy względem społeczności Izraela i obcy przymierzom obietnicy, niemający nadziei i bez Boga na świecie. (13): Lecz teraz w Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. (14): On bowiem jest naszym pokojem, on, który z obydwu uczynił jedno i zburzył stojący pośrodku mur, który był przegrodą; (15): Znosząc przez swoje ciało nieprzyjaźń, prawo przykazań wyrażone w przepisach, aby z dwóch stworzyć w samym sobie jednego nowego człowieka, czyniąc pokój; (16): I aby pojednać z Bogiem obydwu w jednym ciele przez krzyż, zgładziwszy przez niego nieprzyjaźń. (17): A gdy przyszedł, zwiastował pokój wam, którzy byliście daleko, i tym, którzy byli bliscy. (18): Przez niego bowiem my, obie strony, mamy przystęp w jednym Duchu do Ojca. (19): A więc nie jesteście już więcej obcymi i przybyszami, ale współobywatelami z świętymi i domownikami Boga; (20): Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus; (21): Na którym cała budowla razem zespolona rośnie w świętą świątynię w Panu; (22): Na którym i wy razem się budujecie, aby być mieszkaniem Boga przez Ducha. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ef 2]

Izrael, a ciało kierownicze JW

To kolejne myśli biblijne, które ukazują, że NIE ma uprzywilejowanej grupy chrześcijan. Choć naród żydowski jest narodem wybranym, to korzysta w sensie ogólnym z tych samym błogosławieństw co pozostali.

Dlaczego więc CK samo z siebie zastąpiło naród wybrany?

Dlaczego uważają, że tylko będąc Świadkiem Jehowy będziesz zbawiony? Przymuszają niesłusznie innych, w tym Żydów, do tego aby zostali Świadkami, bo ich zdaniem tylko wtedy uzyskają życie wieczne. Czy tak naucza Pismo Święte?

Sami siebie ustanowili Izraelem zastępując tych wybranych - zastępując naturalne gałęzie. Kto dał im do tego prawo? Jakim trzeba być człowiekiem aby wywyższać się nad innych i podważać wolę samego Boga? Czy CK mówi o pokorze, a samo tej pokory nie okazuje - oceń sam?

Zastanów się też na spokojnie jaki wpływ ich postępowanie ma na Twoje życie duchowe? Komu zaufałeś?


(26): Wszyscy bowiem jesteście synami Bożymi przez wiarę w Chrystusa Jezusa. (27): Bo wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyodzialiście się w Chrystusa. (28): Nie ma Żyda ani Greka, nie ma niewolnika ani wolnego, nie ma mężczyzny ani kobiety; wszyscy bowiem jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. (29): A jeśli należycie do Chrystusa, to jesteście potomstwem Abrahama, a zgodnie z obietnicą - dziedzicami. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ga 3]

(1): Pytam więc, czy Bóg odtrącił swój lud? Na pewno nie! Ja sam jestem Izraelitą z rodu Abrahama, plemienia Beniamina. (2a): Bóg nie odtrącił swojego ludu, który już przedtem sobie upatrzył(...) [Przekład Współczesny NT, Rz 11]

Samodzielnie prześledź ten tok rozumowania w oparciu o Pismo Święte i wyciągnij wnioski. Do tego serdecznie Cię zachęcamy.


0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.