Dlaczego Jehowa? - czyli krótko o Kol 3:13

2


Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się dlaczego w Przekładzie Biblii Nowego Świata 237 razy w Nowym Testamencie widnieje imię Jehowa? Główne wytłumaczenie wspomina, iż imię to wstawiono tam, gdzie Nowy Testament cytuje Stary Testament. Tłumacze założyli, że należy tam wstawić imię Jehowa, gdyż zapewne ono tam występowało, ale zostało usunięte. Nie ma jednak w żadnych starożytnych manuskryptach dowodów na taką tezę. Jak zatem sądzisz drogi czytelniku, czy uzasadnione jest aby wstawiać do Biblii coś, na co nie ma jednoznacznych dowodów? Czy to nie zbyt głęboka ludzka ingerencja w Słowo Boże? Zastanówmy się nad tym.

Jak wspomnieliśmy, jedna z przesłanek  uzasadniająca wstawienie  imienia Jehowa 237 razy w PNŚ sugeruje, iż z pewnością ono tam było, tylko zostało usunięte. Czy jednak sam Autor Biblii nie ma wystarczającej mocy i mądrości aby - gdyby tylko chciał - zadbać o to, żeby to imię nie zostało "usunięte" z Nowego Testamentu? Zadbał o to, aby w Pismach Hebrajskich przetrwało tysiące lat, ale w NT już nie podołał temu zadaniu, czy tak? Czy to ma sens? Czy ludzka ingerencja w NT nie obraża Boga i nie sugeruje, iż jest On zbyt słaby aby podołać ochronie starotestamentowego imienia własnego?

Ponadto Świadkowie często sugerują, iż hańbą jest to, że wielu tłumaczy Starego Testamentu usunęło celowo tetragram JHWH, a nie powinni tego robić. I rzeczywiście mają rację. Pytanie tylko dlaczego komitet redakcyjny PNŚ zrobił to samo, czyli bez podstaw dodał tetragram tam, gdzie go nie powinno być. Czy to nie taka sama ingerencja w Biblię, jak tych ludzi, którzy usunęli tetragram z Pism Hebrajskich? Taka sama, tylko w "odwrotną" stronę, czyż nie?

Kolejna kwestia, to stwierdzenie Świadków, iż Pan Jezus na pewno posługiwałby się "imieniem własnego Ojca". Dlaczego jednak tego nie zrobił? Dlaczego w modlitwie "Ojcze Nasz" nie wypowiedział tego imienia? Przecież była ku temu znakomita okazja? Dlaczego w modlitwie zapisanej w Jana 17 rozdziale Pan Jezus nie używał imienia "Jahwe" czy "Jehowa"? I dlaczego uczniowie nigdy nie zapytali swojego Pana - "czy Twój Ojciec rzeczywiście ma na imię Jahwe"? Owszem wiedzieli w jaki sposób w St. Testamencie Bóg objawił się Mojżeszowi. Nigdzie jednak wprost w NT nie powiedziano, iż pytali oni Pana Jezusa o to imię.
I jeszcze jedno - skąd wiadomo, iż Pan Jezus posługiwałby się imieniem Jahwe,  tylko dlatego, że to Jego Ojciec? Czy Ty mówisz do swojego ojca po imieniu? Czy nie było by to oznaką braku szacunku z Twojej strony? Jakie dziecko mówi do swojego ojca po imieniu?

Załóżmy jednak, że uważamy, iż tam gdzie cytowano wersety ze Starego Testamentu można zamiast zwrotu Ojciec czy Pan użyć imienia Jahwe czy Jehowa. Co jednak z miejscami, gdzie wstawiono w PNŚwiata imię "Jehowa", a nie są to cytaty z Pism Hebrajskich? Co z miejscami, gdzie ewidentnie powinno być imię JEZUS, a komitet redakcyjny Świadków Jehowy podmienił je na Jehowa? Myślisz, że nie ma takich miejsc? Ależ są - poszukaj i sprawdź.

Przykładowo Kolosan 3:13, który w przekładzie NŚ brzmi:

Znoście jedni drugich i wspaniałomyślnie przebaczajcie sobie nawzajem, nawet jeśli ktoś ma powód do narzekania na drugiego. Jak Jehowa wspaniałomyślnie wam przebaczył, tak samo róbcie i wy.

Jak sprawdzić, czy powinno tu występować imię "Jehowa"? Oczywiście należy odczytać kontekst wypowiedzi. Można też sprawdzić w dostępnych tłumaczeniach opartych na starożytnych manuskryptach, albo nawet w samej wydanej przez JW Biblii interlinearnej w języku angielskim. 

A zatem do dzieła.


KONTEKST.

(1): Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawicy Boga. (2): Myślcie o tym, co w górze, nie o tym, co na ziemi. (3): Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. (4): Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże, wtedy i wy razem z nim ukażecie się w chwale. (5): Umartwiajcie więc wasze członki, które są na ziemi: nierząd, nieczystość, namiętność, złe żądze i chciwość, która jest bałwochwalstwem; (6): Z powodu których przychodzi gniew Boży na synów nieposłuszeństwa. (7): I wy niegdyś tak postępowaliście, gdy żyliście w nich. (8): Lecz teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złośliwość, bluźnierstwo i nieprzyzwoite słowa z waszych ust. (9): Nie okłamujcie się wzajemnie, skoro zrzuciliście z siebie starego człowieka z jego uczynkami; (10): A przyodzialiście się w nowego, który się odnawia w poznaniu na obraz tego, który go stworzył. (11): Gdzie nie ma Greka ani Żyda, obrzezanego ani nieobrzezanego, cudzoziemca ani Scyty, niewolnika ani wolnego, ale wszystkim i we wszystkich Chrystus. (12): Tak więc jako wybrani Boga, święci i umiłowani, przyodziejcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, łagodność, cierpliwość; (13): Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu: jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. (14): A nade wszystko przyodziejcie się w miłość, która jest więzią doskonałości. (15): A pokój Boży niech rządzi w waszych sercach, do którego też jesteście powołani w jednym ciele. Bądźcie też wdzięczni. (16): Słowo Chrystusa niech mieszka w was obficie ze wszelką mądrością, nauczajcie i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny i pieśni duchowe, z wdzięcznością śpiewając w waszych sercach Panu. (17): A wszystko, co czynicie w słowie lub w uczynku, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu i Ojcu przez niego. (18): Żony, bądźcie poddane swym mężom, jak przystoi w Panu. (19): Mężowie, miłujcie wasze żony i nie bądźcie surowi wobec nich. (20): Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, to bowiem podoba się Panu. (21): Ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu waszych dzieci, aby nie upadały na duchu. (22): Słudzy, bądźcie posłuszni we wszystkim ziemskim panom, nie służąc dla oka, jak ci, którzy chcą się podobać ludziom, lecz w szczerości serca, bojąc się Boga. (23): A wszystko, co czynicie, z serca czyńcie, jak dla Pana, a nie dla ludzi; (24): Wiedząc, że od Pana otrzymacie dziedzictwo jako zapłatę, gdyż służycie Panu Chrystusowi. (25): A ten, kto wyrządza krzywdę, otrzyma zapłatę za krzywdę, a u Boga nie ma względu na osobę. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Kol 3]

A zatem kontekst ewidentnie wskazuje na Pana Jezusa. Cały cytowany wyżej fragment dotyczy Jego osoby. Zwroty "razem z Chrystusem", "wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu", "Lecz gdy się Chrystus, nasze życie, ukaże", "ale wszystkim i we wszystkich Chrystus" i pozostałe wskazują na Jezusa Chrystusa. W stosunku do Ojca apostoł Paweł używa zwrotu "Bóg" lub "Ojciec". Skąd zatem w wersecie Kol 3:13 przekład NŚ odnalazł imię "Jehowa"? Przecież nawet dziecko czytając 3 rozdział listu do Kolosan nie odnalazłoby tego imienia w wersecie trzynastym. I zauważ, iż to nie jest cytat Starego Testamentu.

Zresztą zajrzyjmy do tego samego fragmentu w Biblii interlinearnej wydanej przez Świadków Jehowy.

BIBLIA interlinearna JW.
Zwróć uwagę na werset 13-sty i zwrot Lord(Pan - Mistrz, tutaj w sensie Chrystus). Nie ma tutaj żadnego imienia, tylko zwrot "PAN".

(13): znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. [Biblia Warszawska, Kol 3]

(13): okazując jedni drugim wyrozumiałość i wybaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw komuś: jak Chrystus darował wam, tak [czyńcie] i wy; [Przekład Dosłowny, Kol 3] 

(13): znosząc cierpliwie jedni drugich i przebaczając sobie, jeśli ktoś ma przeciwko komuś jakiś zarzut. Jak Chrystus wam przebaczył tak i wy. [Nowa Biblia Gdańska, Kol 3] 

(13): Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie wzajemnie, jeśli ma ktoś przeciwko komuś skargę; jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. [Przekład Bolesława Goetze NT, Kol 3] 

(13): Forbearing one another, and forgiving one another, if any man have a quarrel against any: even as Christ forgave you, so also do you. [American King James Version, Kol 3] 

(13): Znosząc jedni drugich i przebaczając sobie nawzajem, jeśli ktoś ma skargę przeciw drugiemu: jak i Chrystus przebaczył wam, tak i wy. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Kol 3]


Podsumowanie.

Nie można mówić, że ma się zaufanie do Boga i zmieniać Jego Słowo w dowolny sposób. Wyżej podany fragment biblijny ukazuje, że manipulacja w Biblię ograbia z chwały zarówno Ojca jak i Syna. Nikt nie upoważnił człowieka do dokonywania przekładów w dowolny sposób na podstawie domniemywań i nieuzasadnionych tez. Konsekwencje takiego działania opisuje księga Objawienia:

(18): Ja świadczę każdemu, kto słucha słów proroctwa tej księgi: jeśliby ktoś do nich cokolwiek dołożył, Bóg mu dołoży plag zapisanych w tej księdze. (19): A jeśliby ktoś odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego dział w drzewie życia i w Mieście Świętym - które są opisane w tej księdze. [Biblia Tysiąclecia II, Ap 22]

I choć słowa te tyczą się głównie księgi Objawienia, to jednak można je odnieść do całej treści Słowa Bożego. Czy Ty podejmiesz takie ryzyko i dalej będziesz posługiwać się przekładem biblijnym, który fałszuje słowa samego Boga? Wybór należy do Ciebie.

Jeżeli myślisz, że Kolosan 3:13 to jedyny fragment, który został podmieniony przez komitet redakcyjny przekładu NŚ JW, to jesteś w błędzie. Takich "kwiatków" jest wiele (przykładowo Dzieje 7:59-60). I raczej to nie "kwiatki", ale "chwasty", które ograbiają często nieświadomych Świadków Jehowy z "wody życia" w czystej postaci.

Pamiętaj, że bardzo duże znaczenie w zrozumieniu tego, co i jak w Biblii być powinno ma kontekst wypowiedzi. Zwracaj zawsze na niego uwagę.

Czy wiesz jednak dlaczego Pan Jezus nie używał imienia JHWH w swoich wypowiedziach? Odpowiedź znajdziesz w Biblii oraz na tym blogu.

PS.

Manuskrypt Textus Receptus używa w Kolosan 3:13 zwrotu "Pomazaniec" (kliknij w obraz).
2 komentarze:

  1. A co powiedziec o Bibli Tysiaclecia 2 wydanie (1971 rok) gdzie imię Jahwe występuje w starym testamencie bylo okolło 6800 razy a z kolejnych wydań ZOSTAŁO TO IMIĘ USUNIĘTE

    OdpowiedzUsuń
  2. A jaki to ma związek z KOL 3:13? Wszelkie ingerencje i usuwanie czegokolwiek nie jest właściwe, czy to ze Starego czy Nowego Testamentu. Weź pod uwagę to, że świadkowie, podobnie jak ty powołują się, że inni usuwają lub podmieniają różne treści z Biblii, a w zasadzie - tak jak w przypadku choćby KOL 3:13 - świadkowie Jehowy sami to robią - usuwają, podmieniają, zastępują wybrane treści z Biblii i uważają, że tak ma być, bo im wolno. To hipokryzja i fałsz. Ewidentnie w KOL 3:13 podmieniono - w tym wypadku imię Jezus na Jehowa - i zrobiło to ciało kierownicze świadków Jehowy. A takich "kwiatków" jest więcej - sprawdź. Przychodzi tu na myśl werset z Rzymian: "Ty, który uczysz drugich, sam siebie nie uczysz. Głosisz, że nie wolno kraść, a kradniesz". Zastanów się: dlaczego świadkowie podmieniają treści, które w oryginale brzmią inaczej niż oni napisali w swoim przekładzie Biblii? Czyżby chcieli coś ukryć i stosują manipulację treściami biblijnymi? W ten sposób wprowadzają innych w błąd, czyż nie?

    OdpowiedzUsuń

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.