Kim On jest? - część 3.

0

W bieżącym artykule z serii "Kim On jest?" zajmiemy się kilkoma wersetami ze Starego Testamentu (ST), które w Nowym Testamencie (NT) zostały odniesione do Pana Jezusa. Prosimy, abyście zwrócili szczególna uwagę na to, do kogo cytowane fragmenty odnosiły się w ST. Zachęcamy do otwartości umysłu i przede wszystkim do rozważania tych myśli z modlitwą. Zwróćmy zatem uwagę na pierwszy fragment. Pochodzi on z Księgi Izajasza:

Iz 45:23: "Przysiągłem na siebie, z moich ust wyszło słowo sprawiedliwe, które jest nieodwołalne: Przede mną będzie się zginać każde kolano, będzie przysięgać każdy język;" [Uwspółcześniona Biblia Gdańska],

Porównamy go z listem do Filipian:

Flp 2:10: "Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią."[Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

Jeżeli zwrócicie uwagę na kontekst fragmentu z księgi Izajasza, to werset 22 informuje nas, że są to słowa Boga 

(Iz 45:22: "Spójrzcie na mnie, abyście byli zbawieni, wszystkie krańce ziemi, gdyż ja jestem Bogiem i nie ma żadnego innego."[Uwspółcześniona Biblia Gdańska]). 

Czyli przed samym Bogiem ma się zgiąć "wszelkie kolano". 
A co wynika z listu do Filipian? "Wszelkie kolano" ma się zgiąć przed Panem Jezusem, czyż nie?

A zatem drogi czytelniku, czy wg Ciebie zarówno archanioł (którym wg. nauczania CK jest Pan Jezus), jak i Bóg mogą odbierać taką samą cześć? Wnioski jak zawsze pozostawiamy Tobie.

Kolejny fragment, to Psalm:

Ps 8:2: "Przez usta niemowląt i ssących ugruntowałeś swą potęgę z powodu twoich wrogów, aby poskromić nieprzyjaciela i mściciela."[Uwspółcześniona Biblia Gdańska] 
Ps 8:3: "Sprawiłeś, że [nawet] usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, na przekór Twym przeciwnikom, aby poskromić nieprzyjaciela i wroga."[Biblia Tysiąclecia] 
Ps 8:3: "Przygotowałeś sobie uwielbienie nawet z ust niemowląt i jeszcze ssących z myślą o Twoich wrogach, aby zamknąć usta nieprzyjacielowi i przestępcy." [Septuaginta]

w porównaniu z Ewangelią Mateusza:

Mt 21:15-16: "A gdy naczelni kapłani i uczeni w Piśmie zobaczyli cuda, które czynił, i dzieci wołające w świątyni: Hosanna Synowi Dawida, rozgniewali się. I zapytali go: Słyszysz, co one mówią? A Jezus im odpowiedział: Tak. Czy nigdy nie czytaliście: Przez usta niemowląt i ssących przygotowałeś sobie chwałę?"[Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

Podobnie jak wyżej, jeśli zajrzymy do kontekstu wypowiedzi z Psalmu, to jednoznacznie stwierdzimy, że odnosi się on do Boga Jahwe 

(Ps 8:2,4: "Jahwe, nasz Panie, jak potężne jest Twe imię na całej ziemi! Ty, który wyniosłeś majestat nad niebiosa. ... Widzę bowiem Twe niebo, dzieło palców Twoich, księżyc i gwiazdy, które utwierdziłeś -" [Biblia Lubelska]). 

Dlaczego zatem Pan Jezus nawiązał do tego Psalmu? Dlaczego odniósł go do siebie? 

Teraz przyjrzyjmy się wypowiedziom z księgi Izajasza i z księgi Objawienia. Zwróćmy uwagę na dwa fragmenty z księgi Izajasza:

Iz 44:6: "Tak mówi PAN, Król Izraela i jego Odkupiciel, PAN zastępów: Ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga."[Uwspółcześniona Biblia Gdańska]
Iz 48:12: "Słuchaj mnie, Jakubie i Izraelu, mój wezwany: Ja jestem, ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni."[Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

W porównaniu z księgą Objawienia:

Ap 1:17: "Gdy go zobaczyłem, padłem do jego stóp jak martwy i położył na mnie swą prawą rękę, mówiąc mi: Nie bój się! Ja jestem pierwszy i ostatni;""[Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

We fragmentach z księgi Izajasza Bóg Jahwe odnosi do siebie tytuł "Pierwszy i Ostatni". A do kogo te słowa odnoszą się w cytowanym fragmencie z księgi Objawienia? Jak zawsze pomocne będzie rozważenie kontekstu. 

Z wersetu 13 dowiadujemy się, że Jan widzi kogoś podobnego do Syna Człowieczego, natomiast z 18 wersetu wynika, że osoba ta żyje, choć była martwa. A więc nikt chyba nie ma wątpliwości, że słowa z wersetu 17 wypowiada sam Pan Jezus, odnosząc do siebie tytuł "Pierwszy i Ostatni". Powstaje zatem pytanie: dlaczego?

I już ostatnie dwa fragmenty. Jeden pochodzi z księgi Jeremiasza, a kolejny z księgi Objawienia. 

Jr 17:10: "Ja, Jahwe, badam serce i doświadczam nerki, bym mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania, według owoców jego uczynków." [Biblia Lubelska]
Ap 2:23: "A jej dzieci porażę śmiercią. I poznają wszystkie kościoły, że ja jestem tym, który bada nerki i serca. I oddam każdemu z was według waszych uczynków."[Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

Z księgi Jeremiasza wynika, że serce i nerki, czyli najgłębsze ludzkie emocje, uczucia, bada Bóg Jahwe. Ma On również władzę oddać każdemu według jego czynów. 

Natomiast z księgi Objawienia 2:18 

(Ap 2:18: "A do anioła kościoła w Tiatyrze napisz: To mówi Syn Boży, który ma oczy jak płomień ognia, a jego stopy podobne są do mosiądzu:")

jasno wynika, to Syn Boży, Jezus Chrystus, wypowiada słowa z wersetu 23 i ma takie same umiejętności i władzę. 


Podsumowując: 

Powyżej przedstawiliśmy tylko wybrane fragmenty ST, mówiące o Panu Bogu, które jednoznacznie w NT odnoszone są również do Pana Jezusa. O czym to świadczy? Czy faktycznie Pan Jezus jest tylko archaniołem, jak wmawia Ci, drogi czytelniku, CK JW? A może kimś znacznie, znacznie większym?

Zastanów się nad tym, bo może się okazać, że odbierasz Panu Jezusowi chwałę, która mu się słusznie należy. To kwestia życia lub śmierci.


Wersety:
Iz 45:23; Filipian 2:10;Psalm 8:3; Mt 21:15,16;Iz 44:6, 48:12 ;Obj 1:17; Jer 17:10; Obj 2:23;Obj 2:18.0 komentarze:

Prześlij komentarz

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.