Kim On jest? - część 6.

2

Niejednokrotnie argumentem, na który powołuje się CK JW jest twierdzenie, że Pan Jezus to pierwsze stworzenie Boga, stąd też nauczanie, że musi On być archaniołem. To, iż Pan Jezus NIE jest archaniołem wykazaliśmy już na podstawie Słowa Bożego, a raczej Biblia sama to wykazuje. Co jednak z wersetami, które wydawać by się mogło, że wyraźnie pokazują, iż Chrystus Jezus to pierwsze stworzenie Jego Ojca, które miało początek? Przyjrzyjmy się im bliżej. Aby w pełni pojąć te myśli przeczytaj też wcześniejsze artykuły z serii "Kim On jest?".


Kol 1:15 - On jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodnym wszelkiego stworzenia. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

Wyżej wspomniany werset, to kluczowa myśl, na którą powołuje się CK JW. I o ile część pierwsza wyraźnie ukazuje, że Pan Jezus jest obrazem Boga Ojca, czyli na przykład, niczym nie ustępuje Mu pod względem boskości, o tyle część druga wskazuje na inną bardzo istotną sprawę. Aby ją zrozumieć rozważmy wstępnie, co oznacza wg słownika słowo "pierworodny", na którym głównie skupia się CK JW?


urodzony jako pierwszy wśród całego rodzeństwa, najstarszy z rodzeństwa (np. syn pierworodny) lub wrodzony, przyrodzony, przypisany od urodzenia (np. grzech pierworodny) - wg. słownika PWN.

Biorąc pod uwagę definicję i opierając się na zwrocie "najstarszy z rodzeństwa"  można by uznać, że Pan Jezus rzeczywiście został "stworzony" - czy tak? Otóż sama definicja mówi - NIE. Dlaczego? Zwróć uwagę, na zwrot "urodzony jako pierwszy". Czy dostrzegasz różnicę pomiędzy słowami "urodzony", a "stworzony"? Ktoś urodzony, to czyjś - mówiąc po ludzku - potomek, który niejako wyszedł z jego wnętrza. A ktoś "stworzony", to można by rzec - zaprojektowany i złożony w całość, skonstruowany wg. określonego planu, ktoś, kto ma swojego stwórcę i projektanta. To ten projektant nadał mu kształt i go skonstruował.

Istnieje zatem istotna różnica pomiędzy słowami - "pierworodny", a "stworzony". Czy ją dostrzegasz? To jednak nie wszystko.

Zwróć uwagę na całość zwrotu "pierworodny wszelkiego stworzenia". Czy można go rozumieć jako jednolity zwrot, jako całość? Nie tylko można, ale nawet powinno się go tak rozważać - jako całość, bez oderwania od niego tylko słowa "pierworodny". Co więcej, pod uwagę należy również wziąć werset 16 i 17 z listu do Kolosan.

"Pierworodny wszelkiego stworzenia" - czyli kto? 

Jak wiesz, Pan Jezus jest Stwórcą. Jak mówi Kol 1:16,17:

Kol 1:16,17: Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone, to, co w niebie i to, co na ziemi, to, co widzialne i co niewidzialne, czy trony, czy panowania, czy zwierzchności, czy władze. Wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. (17): On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska]

Skoro tak, to zastanów się, czy zwrot "pierworodny wszelkiego stworzenia" dotyczy się wyłącznie Pana Jezusa jako stworzonego jako pierwszy czy też ukazuje, że był pierwszym, w stosunku do "wszelkiego stworzenia"? Na co wskazuje kontekst z wersetów 16 i 17, a w szczególności zwrot: "Przez niego bowiem wszystko zostało stworzone..." ?

Kontekst oraz część pierwsza wersetu 16-go ukazuje, że Pan Jezus jako pierwszy i jedyny stworzył "wszystko" i "On jest przed wszystkim i wszystko istnieje dzięki niemu". A więc Kol 1:15 mówi, że Pan Jezus przede wszystkim "posiada pierwszeństwo w sensie czasowym i godności w stosunku do wszelkiego stworzenia" - jak możemy przeczytać w przypisie do tego wersetu w Biblii Poznańskiej. Ma więc uprzywilejowaną pozycję w stosunku do stworzeń.

Ponadto Biblia Tysiąclecia oddaje ww. wersety:

(15): On jest obrazem Boga niewidzialnego - Pierworodnym wobec każdego stworzenia, (16): bo w Nim zostało wszystko stworzone: i to, co w niebiosach, i to, co na ziemi, byty widzialne i niewidzialne, czy Trony, czy Panowania, czy Zwierzchności, czy Władze. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. [Biblia Tysiąclecia II, Kol 1]

Zwrot "wobec każdego stworzenia" oddaje sens i poprawne znaczenie tych myśli. Pan Jezus jest pierworodny wobec każdego stworzenia, a sam nigdy nie był stworzony, nie był stworzeniem, lecz stworzył wszystko.

W Biblii zwrot "pierworodny" odnosi się często do pierwszeństwa w czymś, do uprzywilejowanej pozycji. Przykładowo w Jeremiasza 31:9 czytamy:

(9): Przyjdą z płaczem i przyprowadzę ich wśród modlitw, a poprowadzę ich nad strumienie wód prostą drogą, na której się nie potkną. Jestem bowiem ojcem dla Izraela, a Efraim jest moim pierworodnym. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Jr 31]

(9): Przyjdą z płaczem, a ja ich przyprowadzę z ich błaganiami o łaskę. Sprawię, że pójdą do obfitujących w wodę dolin potoku, po właściwej drodze, na której nie zostano doprowadzeni do potknięcia. Bo dla Izraela jestem Ojcem, Efraim zaś to mój pierworodny". [Przekład Nowego Świata, Jr 31]

Czy Efraim był pierworodnym dla Boga Jahwe? Nie. Był nim Manasses. Jednakże to Efraim uzyskał uprzywilejowaną (szczególną)  pozycję w królestwie Izraela, stąd Bóg nazywa go pierworodnym.

W podobnym znaczeniu użyty jest zwrot "pierworodny" w Psalmie 89:27 lub 89:28 - w zależności od przekładu:

(27): Ja też uczynię go pierworodnym i najwyższym wśród królów ziemi. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ps 89] 

(27): Ustanowię go też pierworodnym, najwyższym z królów ziemi. [Przekład Nowego Świata, Ps 89]

(28): A Ja go ustanowię pierworodnym, największym wśród królów ziemi. [Biblia Tysiąclecia II, Ps 89] 

Pierworodny w sensie  - "największy z", "największy wśród", jak wyżej czytamy.


"Wszystko" czy "wszystko inne" ?

W Przekładzie Nowego Świata istnieje w tłumaczeniu wersetu 16 i 17 bardzo poważny problem. Mianowicie dodano do słowa WSZYSTKO, słowo INNE i wyszło "wszystko inne", co nie jest zgodne z tekstem oryginalnym. A więc w PNŚ werset  Kol 1:16 brzmi:

(16): bo za jego pośrednictwem zostało stworzone wszystko inne w niebiosach i na ziemi, co widzialne i co niewidzialne czy to trony, czy zwierzchnictwa, czy rządy, czy władze. Wszystko inne zostało stworzone poprzez niego i dla niego. (17): On też jest przed wszystkim innym i za jego pośrednictwem wszystko inne zostało powołane do istnienia, [Przekład Nowego Świata, Kol 1]

Ponownie niestety widać, iż CK JW  zmienia tekst i dostosowuje Biblię do swoich teorii. Jaka to jednak różnica czy "wszystko", czy "wszystko inne"?

Stworzył "wszystko" - wyraźnie sugeruje, że Pan Jezus nie był stworzeniem, lecz Stwórcą, który istniał zanim inne byty stwarzane zostały powołane do istnienia. Innymi słowy NIE jest stworzeniem i nie był stworzony przez Ojca, lecz został zrodzony.

Zwrot "wszystko inne" - sugeruje, że Pan Jezus sam został stworzony, a dopiero potem wszystko inne stwarzał - co jest stwierdzeniem FAŁSZYWYM.

Można to w prosty sposób rozstrzygnąć powołując się na werset z ew. Jana 1:1-3, gdzie powiedziano:

(1): Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. (2): Ono było na początku u Boga. (3): Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, J 1]

Zwrot wersetu 3-go mówi, że "wszystko przez niego się stało" - WSZYSTKO, a nie wszystko INNE. Ponadto, zwrot "Słowo było" wyraźnie wskazuje na fakt, że Jezus był od wieczności u Boga, przed wszelkim stworzeniem.

OBJAWIENIE 3:14 - czy sugeruje, że Jezus miał początek?

Werset ten brzmi:

(14): A do anioła kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego: [Uwspółcześniona Biblia Gdańska, Ap 3] 

(14): Aniołowi Kościoła w Laodycei napisz: To mówi Amen, Świadek wierny i prawdomówny, Początek stworzenia Bożego: [Biblia Tysiąclecia II, Ap 3]

Gdyby wziąć pod uwagę to, że werset ten wspomina, iż Pan Jezus miał początek, to zaprzeczałoby to całej treści Biblii i wcześniej omawianym wersetom. Oznaczać ta myśl może zatem tylko to, iż Pan Jezus dał początek stworzeniu Bożemu, czy też był pierwszym i jedynym, który zapoczątkował stwarzanie. Innymi słowy:  On to "początek [wobec] stworzenia Bożego". A więc był On "początkiem stworzenia", w sensie zapoczątkowania tej czynności, a NIE w sensie, że został na początku stworzony.
Niektóre angielskie przekłady oddają grecki wyraz arche ("początek", "zwierzchność") jako, "władca, zwierzchnik", co jest zgodne z całą treścią Pism :

(14): "To the angel of the Messianic Community in Laodicea, write: 'Here is the message from the [Amen], the faithful and true witness, the Ruler of God's creation:" [The Complete Jewish Bible, Ap 3]

(14): "To the angel of the church in Laodicea write: "The Amen, the Faithful and True Witness, the Head of God's creation, says these things: [New Heart English Bible Jesus Messiah, Ap 3] 

(14): "To the angel of the assembly in Laodicea write: "The Amen, the Faithful and True Witness, the Head of God's creation, says these things: [World English Bible, Ap 3]
"the Ruler of God's creation": -  "władca stworzenia Bożego".


W "Komentarzu Żydowskim do Nowego Testamentu" czytamy:

Jeszua jest Władcą (gr. arche) stworzenia Bożego, dosłownie „początek stworzenia Bożego”, który jako Słowo Boże dał mu początek, nieustannie podtrzymuje je i panuje nad nim (Gen 1:2; Joh 1:1-3; Col 1:17; Heb 1:3). Jednakże słowo arche, tak jak go użyto w Rev 21:6 i Rev 22:13 : sugeruje filozoficzne pojmowanie osoby Jeszui jako kogoś ponadczasowego, „A i Z” (Rev 1:8 zK). A zatem w stosunku do laodycejczyków Jeszua jest Amen, potwierdzeniem, jak tragiczny jest ich duchowy stan. Jest On też świadkiem wiernym i prawdziwym (zob. Rev 19:11 K), którego świadectwa na ten temat nie można podważyć. I jest Władcą stworzenia Bożego, zdolnym sprowadzić na nich sąd, jeśli się nie nawrócą.

A zatem werset z księgi Objawienia 3:14 w żadnym wypadku nie sugeruje, że Pan Jezus był pierwszym stworzeniem Bożym, czy też, że miał początek.


Podsumowując:

Zwroty "pierworodny wszelkiego stworzenia" oraz "początek stworzenia Bożego" wskazują jednoznacznie na nadrzędną pozycję Pana Jezusa w stosunku do stworzeń. Nie został On stworzony, lecz sam jest Stwórcą wszystkiego - zapoczątkował stwarzanie - jako "Pierwszy i Ostatni", jako ten, który nie miał początku ani końca - jako Bóg Wszechmocny.

Takie zrozumienie komponuje z całym Pismem Świętym. Zachęcamy Cię zatem do dokładnego zweryfikowania i zastanowienia się nad tym - kim jest nasz Pan Jezus Chrystus.


2 komentarze:

  1. This is very interesting, You're a very skilled blogger.
    I've joined your rss feed and look forward to looking for extra of your great
    post. Additionally, I have shared your site in my social networks

    OdpowiedzUsuń
  2. Thanks for your comment, but how it's possible that you read in polish ( this is so difficult language) and write comments in english?

    OdpowiedzUsuń

Proszę pamiętać o wzajemnym szacunku i wyrażaniu tego odpowiednimi słowami. Nie musisz się zgadzać z naszym rozumowaniem. Komentarze są moderowane i pojawiają się z opóźnieniem. Obraźliwe lub nieodpowiednie będą usuwane.